Việt Nam

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những thông tin sau

 1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 2. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng
 3. Tên của kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký)
 4. Phân loại của kiểu dáng cần đăng ký theo Phân loại quốc tế Locarno (nếu
 5. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn xin hưởng quyền ưu tiên

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những tài liệu sau

 1. Giấy Uỷ Quyền (xin hãy điền vào mẫu do Trần & Trần cung cấp). Có thể nộp bản sao của Giấy Uỷ Quyền nhưng cần phải bổ sung bản gốc trong vòng 03 tháng tính từ ngày nộp đơn
 2. Bản mô tả vắn tắt kiểu dáng, trong đó chỉ ra các đặc điểm khác biệt của kiểu dáng xin được bảo hộ
 3. 06 bộ hình vẽ/ảnh chụp minh hoạ cho kiểu dáng. Tất cả các hình vẽ/ảnh chụp phải có cùng tỷ lệ và không được vượt quá kích thước của khổ giấy A4. Số lượng hình vẽ/ảnh chụp trong 01 bộ phải đủ để có thể thể hiện được kiểu dáng (kiểu dáng nhìn từ các phía khác nhau và hình ảnh tổng thể của kiểu dáng)
 4. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp nếu là đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris. Có thể bổ sung tài liệu này trong vòng 03 tháng tính từ ngày nộp đơn.

Những điểm cần lưu ý

 1. Các phương án khác nhau của một kiểu dáng có thể được nộp trong cùng một đơn hoặc trong các đơn tách biệt. Trong trường hợp các phương án được nộp trong các đơn tách biệt thì cần chỉ rõ kiểu dáng nộp đơn là phương án của một kiểu dáng khác thuộc đơn nào đã được nộp trước đó. Tất cả các phương án của một kiểu dáng sẽ chỉ được cấp chung một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
 2. Tùy từng trường hợp, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam có thể yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận việc chuyển nhượng và bản dịch tiếng Việt của tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên.
 3. Thời gian để được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là khoảng 09 tháng tính từ ngày nộp đơn, trong đó 01 tháng để xét nghiệm hình thức, 02 tháng để công bố và 06 tháng để xét nghiệm nội dung
 4. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. Bằng độc quyền có hiệu lực kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn hiệu lực thêm 02 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm. Như vậy, thời hạn hiệu lực tối đa cho một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 15 năm
 5. Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris là 06 tháng tính từ ngày ưu tiên
Chat