Việt Nam

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những thông tin sau

  1. Họ tên, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn
  2. Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc, phần dịch ra tiếng Việt và phiên âm của nhãn hiệu nếu nhãn hiệu là chữ nước ngoài.
  3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu này và phân loại các hàng hoá/dịch vụ đó thành các nhóm theo Bảng phân loại Quốc tế (nếu có).

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những tài liệu sau

  1. Giấy uỷ quyền của người nộp đơn
  2. 20 mẫu nhãn hiệu với kích thước không được lớn hơn 80mm x 80mm và không được nhỏ hơn 15mm x 15mm
  3. Bản sao đơn xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp đơn và bản dịch sang tiếng Anh nếu có. Tài liệu này phải được nộp trong vòng 01 tháng sau khi nộp đơn.

Những điểm cần lưu ý

  1. Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ dùng để đăng ký cho một nhãn hiệu với một hoặc nhiều nhóm hàng hoá/dịch vụ khác nhau
  2. Việt Nam áp dụng Bảng phân loại hàng hoá/dịch vụ quốc tế theo Thoả ước Ni-xơ.
  3. Khách hàng có thể yêu cầu tra cứu nhãn hiệu. Trần & Trần sẽ tiến hành tra cứu trong Đăng bạ quốc gia về nhãn hiệu của Việt Nam để cung cấp thông tin nhãn hiệu của khách hàng có trùng hoặc tương tự với những nhãn hiệu /dịch vụ đã đăng ký hay không.
Chat