Cambodia

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI CAMPUCHIA

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những thông tin sau

 1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 2. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu này và phân loại các hàng hoá/dịch vụ đó thành các nhóm theo Bảng phân loại Quốc tế (nếu biết)
 3. Thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại một quốc gia trên thế giới gồm số đăng ký, ngày nộp đơn và quốc gia nộp đơn đầu tiên (nếu đã nộp đơn đăng ký tại quốc gia khác ngoài Campuchia).
 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn có xin hưởng quyền ưu tiên

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những tài liệu sau

 1. Giấy uỷ quyền được công chứng của người nộp đơn (xin hãy điền vào mẫu Trần & Trần cung cấp). Giấy uỷ quyền phải được công chứng tại Phòng công chứng của nước sở tại. Giấy uỷ quyền này không cần phải hợp thức hoá lãnh sự. Một giấy uỷ quyền có thể được dùng cho nhiều nhãn hiệu nếu trong Giấy uỷ quyền không đề cập cụ thể một nhãn hiệu nào cả. Để tiến hành nộp đơn sớm, người nộp đơn có thể gửi Giấy uỷ quyền qua fax/email trước, sau đó gửi bản gốc giấy uỷ quyền qua đường bưu điện.
 2. Hai mươi (20) mẫu nhãn hiệu kích thước không quá 80mm x 80mm, không dưới 50mm x 50mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ.
 3. Bản sao đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của người nộp đơn và bản dịch tiếng Anh. Tài liệu này có thể cung cấp sau khi nộp đơn
 4. Nếu nhãn hiệu chưa được đăng ký ở quốc gia nào, người nộp đơn phải tuyên bố ” ý định sử dụng đầu tiên tại Cam-pu-chia” trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

Những điểm cần lưu ý

 1. Cam-pu-chia áp dụng Bảng phân loại hàng hoá và dịch vụ quốc tế theo Thoả ước Ni-xơ. Cả hàng hoá và dịch vụ đều có thể được đăng ký tại Cam-pu-chia, tuy nhiên mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ dùng để đăng ký cho 01 nhãn hiệu với 01 nhóm hàng hoá dịch vụ.
 2. Tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu  nộp tại Cam-pu-chia đều phải được xét nghiệm về cả nội dung và hình thức. Sau 5-6 tháng kể từ ngày nộp đơn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu nhãn hiệu đăng ký không trùng hoặc tương tự với những nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó
 3. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Cam-pu-chia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn (hoặc từ ngày ưu tiên, nếu có). Giấy chứng nhận Nhãn hiệu có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm.
 4. Chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ buộc phải sử dụng nhãn hiệu tại Cam-pu-chia. Sau 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu , chủ sở hữu nhãn hiệu  phải nộp “Bản tuyên thệ về việc sử dụng nhãn hiệu”, nếu nhãn hiệu được sử dụng tại Cam-pu-chia, hoặc “Bản tuyên thệ về việc không sử dụng nhãn hiệu”, nếu nhãn hiệu không được sử dụng tại Cam-pu-chia cho Cục nhãn hiệu  Cam-pu-chia. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không nộp Bản tuyên thệ, nhãn hiệu sẽ bị đình chỉ nếu có người thứ 3 yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu này.
Chat