Lào

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI LÀO

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những thông tin sau

 1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 2. Bản mô tả nhãn hiệu, ý nghĩa, màu sắc và phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài
 3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu này và phân loại các hàng hoá/dịch vụ đó thành các nhóm theo Bảng phân loại Quốc tế (nếu biết).
 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn có xin hưởng quyền ưu tiên

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những tài liệu sau

 1. Giấy uỷ quyền được công chứng của người nộp đơn. Giấy uỷ quyền phải nêu cụ thể nhãn hiệu cần bảo hộ. Một giấy uỷ quyền được công chứng có thể được dùng cho một hoặc nhiều nhãn hiệu nếu đơn xin đăng ký bảo hộ những nhãn hiệu này phải được nộp đồng thời (Xin hãy điền vào mẫu do Trần & Trần cung cấp)
 2. Hai mươi (20) mẫu nhãn hiệu kích thước không quá 100mm x 100mm, không dưới 50mm x 50mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ.
 3. 3. Bản sao đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của người nộp đơn và bản dịch tiếng Anh. Tài liệu này có thể cung cấp sau khi nộp đơn

Những điểm cần lưu ý

 1. Nếu các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có đại diện hợp pháp tại Lào, ví dụ như văn phòng đại diện tại Lào có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào thông qua đại diện hợp pháp đó. Nếu không, cần phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua đại diện về nhãn hiệu ở Lào. Theo nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, Lào sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  cho cá nhân/pháp nhân nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại nước này.
 2. Lào áp dụng Bảng phân loại hàng hoá và dịch vụ quốc tế theo Thoả ước Ni-xơ. Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ dùng để đăng ký cho một nhãn hiệu với một nhóm hàng hoá/dịch vụ. Có thể nộp đơn để đăng ký nhãn hiệu , nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu không gian ba chiều.
 3. Tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu nộp tại Lào đều phải được xét nghiệm về cả nội dung và hình thức. Sau 6 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục Nhãn hiệu của Lào sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho những nhãn hiệu có nét đặc trưng và có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu đã được nộp trước đó.
 4. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Lào là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Giấy chứng nhận Nhãn hiệu  có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm.
 5. Chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ buộc phải sử dụng nhãn hiệu tại Lào. Nếu trong vòng 5 năm liên tục, nhãn hiệu hàng hóa không được sử dụng thì Giấy chứng nhận đăng ký hàng hoá sẽ bị mất hiệu lực. Trong thời gian sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nhãn hiệu đã đăng ký như thay đổi quyền sở hữu, thay đổi tên và địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu  sửa đổi danh mục hàng hoá, hoặc nhãn hiệu, v.v … thì sẽ cần phải đệ trình Bản tuyên thệ về việc sử dụng nhãn hiệu. Kể cả trong trường hợp có lý do chính đang khi không sử dụng nhãn hiệu thì việc tiến hành sửa đổi liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn có thể được chấp nhận.
 6. Để những thay đổi có giá trị pháp lý, bất cứ những thay đổi nào liên quan đến nhãn hiệu đă đăng ký hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký cần phải được ghi nhận tại Lào.
Chat