Cambodia

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI CAMBODIA

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những thông tin sau

 1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 2. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
 3. Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích và chỉ số phân loại sáng chế
 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn xin hưởng quyền ưu tiên
 5. Thông tin liên quan đến các đơn và bằng sáng chế nước ngoài tương đương được Người nộp đơn nộp ở nước ngoài, tương tự hoặc gần như tương tự với sáng chế được yêu cầu bảo hộ được nộp vào Cơ quan sáng chế của Campuchia.

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những tài liệu sau

 1. Bản gốc Giấy Uỷ Quyền có công chứng
 2. Bản gốc Giấy chuyển nhượng, trong trường hợp người nộp đơn không đồng thời là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
 3. Bản mô tả sáng chế, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần Yêu cầu bảo hộ, phần tóm tắt và hình vẽ minh hoạ (nếu có)
 4. Bản sao công chứng tài liệu ưu tiên và bản dịch tiếng Anh của tài liệu này (nếu là đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris), các tài liệu này có thể được nộp trong vòng03 tháng kể từ ngày nộp đơn
 5. Các tài liệu liên quan đến một hoặc nhiều đơn tương đương nước ngoài theo một trong các trường hợp sau:
  • bản sao tài liệu bất kỳ nhận được bởi người nộp đơn về kết quả tra cứu hoặc thẩm định được thực hiện đối với đơn nêu trên;
  • bản sao các bằng sáng chế được cấp trên cơ sở của đơn nước ngoài tương đương;
  • bản sao của quyết định từ chối đơn sáng chế đối với đơn nước ngoài hoặc quyết định từ chối cấp bằng sáng chế đối với đơn nước ngoài nêu trên.

Những điểm cần lưu ý

 1. Đơn và tài liệu liên quan phải làm bằng tiếng Khmer (ngôn ngữ quốc gia của Campuchia). Tại thời điểm nộp đơn, có thể nộp đơn và các tài liệu liên quan bằng tiếng Anh và sau đó bổ sung bản dịch ra tiếng Khmer trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn
 2. Trong trường hợp đơn và tài liệu được lập bằng tiếng Khmer hoặc bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, thì cần phải bố sung bản dịch ra tiếng Anh cho cơ quan đăng ký để tra cứu và thẩm định trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn
 3. Có thể nộp bản sao Giấy uỷ quyền vào thời điểm nộp đơn nhưng bản gốc phải được bổ sung trong vòng 02 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong trường hợp không nộp Giấy uỷ quyền (bản chính hoặc bản sao) tại thời điểm nộp đơn sẽ bị tính lệ phí nộp muộn tài liệu
 4. Tại thời điểm nộp đơn, Tờ khai có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên nhưng chưa biết số đơn ưu tiên, thì phải bổ sung thông tin này trong thời hạn 16 tháng kể từ ngày ưu tiên.
Chat