Myanmar

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI MYNAMAR

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những thông tin sau

  1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
  2. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
  3. Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích và chỉ số phân loại sáng chế
  4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn xin hưởng quyền ưu tiên
  5. Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế nếu là đơn PCT

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những tài liệu sau

  1. Giấy ủy quyền đặc biệt (ký, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự bởi Đại sứ quán Myanmar)
  2. Tuyên bố sở hữu (ký và công chứng)
  3. Bản mô tả sáng chế
  4. Bản sao tài liệu nộp đơn ban đầu
  •  
Chat