Việt Nam

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI VIỆT NAM

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những thông tin sau

 1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 2. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
 3. Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích và chỉ số phân loại sáng chế
 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn xin hưởng quyền ưu tiên.

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những tài liệu sau

 1. Giấy Uỷ Quyền (xin hãy điền vào mẫu do Trần & Trần cung cấp). Cần phải bổ sung bản gốc trong vòng 01 tháng tính từ ngày nộp đơn
 2. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần Yêu cầu bảo hộ, phần tóm tắt và hình vẽ minh hoạ (nếu có)
 3. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp nếu là đơn xin hưởng quyền ưu, bổ sung trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Những điểm cần lưu ý

 1. Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên cho đơn sáng chế/giải pháp hữu ích là 12 tháng tính từ ngày ưu tiên
 2. Tùy từng trường hợp, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam có thể yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận việc chuyển nhượng và tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên
 3. Thời hạn để nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung là 42 tháng đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế) hoặc 36 tháng (đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) tính từ ngày ưu tiên sớm nhất
 4. Thời hạn cho việc xét nghiệm hình thức của đơn là 01 tháng tính từ ngày nộp đơn và thời hạn cho việc xét nghiệm nội dung là 12 tháng tính từ ngày Công bố đơn (nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp trước ngày Công bố đơn) hoặc tính từ ngày nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung (nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung đó được nộp sau ngày Công bố đơn)
 5. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm và của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. Các Bằng độc quyền này có hiệu lực kể từ ngày cấp
 6. Phí duy trì hiệu lực chỉ phải nộp sau khi Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã được cấp.
Chat